nạp sò fo4 Trở lại với màu đen, cuộc sống siêu thực và bữa tiệc FCP