game da bong fifa Các bàn tay

Tay số 1 Kidpoker (KH Qs)
Isildur1 (6s 6d) Isildur1 tăng lên 300
Kidpoker tăng lên 1000
Isildur1 gọi Flop: KC-4S-4H Kidpoker đặt cược 1200
Isildur1 gọi Bước sang 10 giây KIDPOKER KIỂM TRA
Isildur1 kiểm tra Sông 6h Kidpoker đặt cược 3100
Isildur tăng lên 9600
Cuộc gọi trẻ con Isildur1 thắng 20.400 Tay số 2 Kidpoker (QH 9D)
Isildur1 (như 9s) Isildur1 tăng lên 300
Cuộc gọi trẻ con Flop: 9c 2h 3c KIDPOKER KIỂM TRA
Isildur1 đặt cược 500
Kidpoker tăng lên 1400
Isildur1 tăng lên 2650
Kidpoker tăng lên 9800
Isildur1 gọi Bật quảng cáo Sông AC Isildur1 thắng 20.200 Tay số 3 Kidpoker (QC 9H)
Isildur1 (10c JC) Isildur1 tăng lên 300
Cuộc gọi trẻ con Flop: 9s QH 4H KIDPOKER KIỂM TRA
Isildur1 đặt cược 500
Kidpoker tăng lên 1400
Isildur1 gọi Turn 8h Kidpoker đặt cược 2700
Isildur1 tăng lên 8300
Cuộc gọi trẻ con Sông 8c Isildur1 thắng 20.000 Tay số 4 KidPoker (5d 6D)
Isildur1 (10c 8c) Isildur1 tăng lên 300
Kidpoker tăng lên 1000
Isildur1 gọi Flop: 9d QH 7D Kidpoker đặt cược 1200
Isildur1 gọi Turn: JC KIDPOKER KIỂM TRA
Isildur1 đặt cược 2650
Cuộc gọi trẻ con Sông: 10h Kidpoker đặt cược 5150
Isildur1 gọi Isildur1 thắng 20.000 Tay số 5 KIDPOKER KD 6D
Isildur1 js 3s Isildur1 tăng lên 300
Kidpoker tăng lên 1000
Isildur1 gọi Flop: JC KS 6S Kidpoker đặt cược 1200
Isildur1 tăng lên 2850
Kidpoker tăng lên 5100
isildur1 tăng lên 13350
Cuộc gọi trẻ con Turn: 9s Sông: 5C Isildur1 thắng 28.700 Tay số 6 Kidpoker (10d 10c)
Isildur1 (ah 3c) Isildur1 tăng lên 300
Kidpoker tăng lên 1000
Isildur1 gọi Flop: 5S 2D 4D Kidpoker đặt cược 1200
Isildur1 tăng lên 2850
Kidpoker tăng lên 5100
Isildur1 tăng lên 12650
Cuộc gọi trẻ con Turn: JD Sông: 3h Isildur1 thắng 27.300 Tay số 7 KidPoker (JS 4S)
Isildur1 (như 6s) Kidpoker tăng lên 200
Isildur1 gọi Flop: 9s QĐ 10s Kidpoker đặt cược 200
Isildur1 gọi Turn: 3s Kidpoker đặt cược 600
Isildur1 tăng lên 2350
Cuộc gọi trẻ con Sông: KD Isildur1 đặt cược 7950
Cuộc gọi trẻ con Isildur1 thắng 29.400 Tay số 8 KidPoker (AD KD)
Isildur1 (6h 8h) Isildur1 tăng lên 300
Kidpoker tăng lên 1000
Isildur1 gọi Flop: 3H KH Qs Kidpoker đặt cược 1200
Isildur1 gọi Turn: 10h Kidpoker đặt cược 3100
Isildur1 tăng lên 10350
Cuộc gọi trẻ con Sông: 5C Isildur1 thắng 25.100 Tay số 9 KidPoker (KC QH)
Isildur1 (3S 4D) Kidpoker tăng lên 200
Isildur1 gọi Flop: 3c kd 4s Kidpoker đặt cược 200
Isildur1 tăng lên 900
Kidpoker tăng lên 2200
Isildur1 tăng lên 3850
Kidpoker tăng lên 9800
Isildur1 gọi Turn: 3d Sông: Như Isildur1 thắng 20.000 Tay số 10 Kidpoker (AH 10H)
Isildur1 (KS 7s) Kidpoker tăng lên 200
Isildur1 gọi Flop: 3d 2s 10s Kidpoker đặt cược 200
Isildur1 tăng lên 900
Kidpoker tăng lên 2200
Isildur1 tăng lên 3850
Kidpoker tăng lên 12602
Isildur1 gọi Turn: 10c Sông: 9s Isildur1 thắng 25.604 Tay #11 Kidpoker (6d 6s)
Isildur1 (10h 2h) Isildur1 tăng lên 300
Cuộc gọi trẻ con Flop: 6h 7h 3d Isildur1 đặt cược 500
Kidpoker tăng lên 1400
Isildur1 gọi Turn: 6c Kidpoker đặt cược 2100
Isildur1 tăng lên 8300
Cuộc gọi trẻ con Sông 7c Kidpoker thắng 20.000 ya em bé !!!! Kiểm tra tôi ra Woot Woot! Tôi không bao giờ mất 11 liên tiếp. Tay số 12 Kidpoker (QH 4S)
Isildur1 (AC 3H) Kidpoker tăng lên 200
Isildur1 gọi Flop: QC 9C 5H Kidpoker đặt cược 200
Isildur1 tăng lên 900
Cuộc gọi trẻ con Turn: AD Isildur1 đặt cược 1700
Cuộc gọi trẻ con Sông: 3d Isildur1 đặt cược 9150
Cuộc gọi trẻ con Isildur1 thắng 23.900 Tay #13 Kidpoker (QH 8H)
Isildur1 (như KS) Kidpoker tăng lên 200
Isildur1 tăng lên 900
Cuộc gọi trẻ con Flop: 5d 3s KH Isildur1 đặt cược 1200
Kidpoker tăng lên 3100
Isildur1 gọi Turn: 7h Kidpoker đặt cược 7350
Isildur1 gọi Sông JH Kidpoker thắng 22.700 sở hữu anh ta khá khó khăn! Cuối cùng đã thực hiện một cú tuôn ra mà chiến thắng. Tay #14 Kidpoker (JC KS)
Isildur1 (ac kh) Isildur1 tăng lên 300
Kidpoker tăng lên 1000
Isildur1 tăng lên 10100
Cuộc gọi trẻ con Flop: 10s 7D JD Turn: QC Sông: 4d Isildur1 thắng 20.200
Đó là bàn tay cuối cùng của trận đấu. Trong tất cả các chậu, tôi đã chạy 44.000 dưới mệnh, đưa tổng số 50-100 của tôi lên -180.000 dưới mức kể từ khi tôi tiếp tục. Tất cả trong EV chỉ tập trung vào một khía cạnh của may mắn, những gì xảy ra khi không có quyết định nào được đưa ra. Ví dụ: nếu bạn đi tất cả với 10-10 so với AK Preflop và đặt 10.000 trước khi Flop, bạn đánh giá để giành được khoảng 57% thời gian, vì vậy giá trị dự kiến ??của bạn là 11.400. Nếu bạn giành chiến thắng và lợi nhuận 10.000, bạn đã vượt 8600. Nếu bạn thua, bạn sẽ là 11.400 dưới mệnh.
Rất nhiều yếu tố khác có thể xác định may mắn trong một trận đấu, nhưng những yếu tố khác rất khó định lượng. Ví dụ, việc xả nước trên các lần xả, đặt trên Set, AA vs KK Preflop, v.v ... Điều đó thậm chí không có yếu tố nào trong tần suất thẻ sông đánh vào đối thủ của bạn. Tôi đã chơi bài xì phé đủ lâu để nhận ra khi tôi không may mắn, hoặc khi tôi chỉ chơi thực sự tệ. Khi bạn nâng lên với AA trên nút lên và đối thủ của bạn tình cờ gấp lại mỗi lần, điều đó cũng có thể gây phiền nhiễu vì họ sẽ gọi ít nhất 2/3. Nó bực bội khi chạy như vậy, nhưng nếu bạn muốn giữ lành mạnh, bạn phải đối phó với nó và tiếp tục. Đôi khi điều đó nói dễ hơn làm.]]>