dota 2 pro Halloween, cao cổ phần poker và chương trình thành viên điều lệ FCP