dota2 liquipedia Ok, vậy đây đi

Vì vậy, trong blog cuối cùng của tôi, tôi đã mô tả tin tức là cả tốt và xấu và điều đó